IMG

Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > ZŠ Benešova > Dokumenty > GDPR

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů ve škole

V souladu s čl. 12 a 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „GDPR“), vás informujeme o podmínkách, za jakých jsou zpracovávány vaše osobní údaje.

Správce vašich osobních údajů

Základní škola Třebíč, Benešova 585 (dále jen „škola“)

E-mail: info@zsbenesova.cz

ID DS: g822q2x

Tel: 568 823 345

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Bc. Radek Vodička
tel: 568 896 344
poverenec@trebic.cz
datová schránka: 6pub8mc

Důvody zpracování vašich osobních údajů

Nejčastěji tak činíme proto, abychom naplnili zákonné a regulatorní požadavky, zajistili naše smluvní povinnosti a také abychom naplnili naše oprávněné zájmy. Při naplňování svého poslání zpravidla zpracováváme osobní údaje pro následující účely:

 • Vzdělávací účelyVýukaVýměnné pobyty
  1. Přijímací řízení
  2. Studium
 • Administrativa a provoz organizaceEkonomika a účetnictvíSpráva majetkuE-infrastruktura (výpočetní a úložné systémy, počítačová síť, elektronická pošta)

 

  1. Provozní agendy
  2. Veřejné zakázky
  3. Personalistika a mzdy
 • Ochrana majetku a bezpečnostBezpečnostní monitoring provozu počítačové sítě
  1. Kamerové systémy
 • Informační a propagační činnost
 1. Web školy, nástěnky a místní tisk

Abychom dostáli povinnostem vyplývajícím z platných právních předpisů, zejména v oblasti účetnictví, daňového práva a archivnictví zpracováváme tyto údaje: jméno a příjmení žáka a zákonných zástupců, rodné příjmení, titul, adresa bydliště, datum a místo narození, rodné číslo, státní příslušnost, telefonní číslo, e-mailová adresa, pro realizaci bezhotovostních plateb i číslo bankovního účtu.

V souvislosti s vedením dokumentace školy, v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zpracovává škola o žácích následující údaje: jméno a příjmení; rodné číslo (popřípadě datum narození, nebylo-li rodné číslo dítěti, žákovi nebo studentovi přiděleno); státní občanství; místo narození; místo trvalého pobytu; popřípadě údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání; datum zahájení vzdělávání ve škole; údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole; vyučovací jazyk; údaje o znevýhodnění žáka; údaje o mimořádném nadání žáka; údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných žákovi školou a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení; údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání; datum ukončení vzdělávání ve škole. Výše vymezené údaje se dále v souladu s ustanovením § 28 zákona č. 561/2004 Sb. předávají MŠMT, případně institucím, které mají zákonem oprávněný přístup k těmto datům.

Abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o poskytování služeb a vést i s tím související komunikaci, zpracováváme tyto osobní údaje: jméno, příjmení, adresa bydliště (případně i přechodné bydliště), datum narození, telefonní kontakt zákonných zástupců, údaje o zdravotní způsobilosti dítěte (plavání, lyžařský výcvik, atletické soustředění a vodácký kurz). Osobní údaje zpracováváme po dobu trvání smluvního vztahu.

Po skončení smluvního vztahu jsou pak některé údaje uchovávány pro účely plnění právních povinností nebo pro účely oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem je ochrana a prokázání našich práv a právních nároků, zejména z uzavřených smluv anebo z důvodu způsobené újmy. Pro tyto účely zpracováváme osobní údaje po dobu 10 let po ukončení smluvní spolupráce nebo uplynutím této doby od data našeho posledního kontaktu. Lhůta je stanovena vzhledem k promlčecím lhůtám nároků na zohlednění případného uplatnění nároku u soudu protistranou, kdy se nemusíme dozvědět o uplatnění nároku hned.

V ostatních případech jsme oprávněni vaše údaje zpracovávat pouze s vaším výslovným souhlasem, pokud není daná výjimka dle obecně závazných právních předpisů.

Informování o možných důsledcích neposkytnutí údajů

Pokud je poskytování osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem nebo požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy anebo pokud je vaší povinností osobní údaje poskytnout, budete námi informováni o možných důsledcích neposkytnutí těchto údajů.

Informování o zdroji osobních údajů

Pokud získáváme informace o vás z jiných zdrojů, než přímo od vás, pak vám vždy poskytne informaci o zdroji, ze kterého osobní údaje pocházejí a případně informace o tom, zda informace pocházejí z veřejně dostupných zdrojů.

Doba uložení vašich osobních údajů v našich evidencích

Vaše osobní údaje škola uchovává po nezbytně nutnou dobu ve vztahu k dané činnosti zpracování osobních dat v souladu s platným spisovým a skartačním řádem. Dle skartačního plánu jsou osobní údaje zlikvidovány nebo archivovány. V případě zpracovávání osobních dat zpracovávaných s vaším souhlasem, uchováváme tyto osobní údaje jen po dobu trvání účelu, k němuž byl souhlas udělen.

Předávání vašich osobních údajů

Za účelem naplnění zákonných povinností může škola předat vybraná osobní data určeným subjektům, jako jsou úřady nebo instituce (zřizovatel příspěvkové organizace, MŠMT, Česká správa sociálního zabezpečení, Česká školní inspekce). Osobní údaje do třetích zemí nepředáváme.

Se zajištěním našich smluvních nebo zákonných povinností nám pomáhají další osoby, které jsou v pozici zpracovatelů. Aktuálně se jedná např. o správce našich webových stránek, poskytovatele účetního systému. Se zpracovatelem máme uzavřenou písemnou smlouvu, ve které je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše data byla i zde zabezpečena. Osobní údaje jsou zpracovávány jednak v klasické „papírové formě“ a v případě žáků, jejich zákonných zástupců a zaměstnanců školy jsou osobní údaje pro další zpracování vedeny i v elektronické podobě (matrika, personální záležitosti).

VAŠE PRÁVA

Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Kromě práva na přístup máte právo požadovat opravu osobních údajů, které se vás týkají, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.

Poskytneme vám, na základě vaší žádosti, informace o přijatých opatřeních bez zbytečného odkladu, nejpozději však do jednoho měsíce od obdržení žádosti. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce.

Dle ustanovení čl. 12 odst. 5 GDPR se informace podle článků 13 a 14 (tj. informace a přístup k osobním údajům) a veškerá sdělení a veškeré úkony podle článků 15 až 22 (výkon práv subjektů údajů) a 34 (oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů subjektu údajů) poskytují a činí bezplatně. Jsou-li žádosti vámi podané zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, můžeme buď uložit přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací, sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů; anebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost nebo nepřiměřenost žádosti dokládá správce.

Právo na přístup k osobním údajům

Máte právo získat potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a  následujícím informacím o:

 1. účelech zpracování;
 2. kategoriích dotčených osobních údajů;
 3. příjemcích nebo kategoriích příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích;
 4. plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby;
 5. existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů, které se Vás týkají nebo omezení jejich zpracování anebo vznést námitku proti tomuto zpracování;
 6. právu podat stížnost u dozorového úřadu;
 7. veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;
 8. skutečnosti, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, pokud takové zpracování správce provádí a v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro Vás.

Poskytneme vám kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na základě vaší žádosti můžeme účtovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů. Jestliže podáváte žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, pokud nepožádáte o jiný způsob zaslání odpovědi.

Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu opravili nepřesné osobní údaje, které se vás týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se vás týkají. Naší povinností je osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů:

 1. vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány
 2. odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle čl. 6 odst. 1 písm. a) nebo čl. 9 odst. 2 písm. a) GDRP zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 3. využijete svého práva vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které zpracováváme na základě vašich oprávněných zájmů a my shledáme, že již takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme;
 4. vaše osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
 5. vaše osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje;
 6. vaše osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 GDRP.

Jestliže jsme osobní údaje zveřejnili, jsme povinni je vymazat. Přijmeme přiměřené kroky s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení, včetně technických opatření, abychom informovali ostatní správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je žádáte, aby vymazali veškeré odkazy na vaše osobní údaje, jejich kopie či replikace.

K vymazání vašich osobních údajů nemůže dojít, pokud je zpracování údajů nezbytné:

 1. pro výkon práva na svobodu projevu a informace;
 2. pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na nás jako na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen;
 3. z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 nařízení GDRP;
 4. pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 nařízení GDRP, pokud je pravděpodobné, že by právo být zapomenut znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování.

Právo na omezení zpracování

V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:

 1. popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné
 2. vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně poskytli);
 3. vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je potřebujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 4. vznesete námitku proti zpracování. Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Pokud bylo zpracování omezeno podle výše uvedených případů, mohou být tyto vaše osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze:

 1. s vaším souhlasem nebo z důvodu určení,
 2. z důvodu výkonu nebo obhajoby právních nároků,
 3. z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby
 4. z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu.

Pokud bylo využito právo na omezení zpracování, budete předem upozorněni na to, že bude omezení zpracování zrušeno.

K výše uvedeným právům se váže naše povinnost oznamovat vám (dle čl. 19 nařízení GDPR) veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování provedené v souladu s čl. 16, čl. 17 odst. 1 a článkem 18 nařízení GDPR, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí.

Právo na přenositelnost údajů

Máte právo získat osobní údaje, které se vás týkají a které jste nám poskytli a které zpracováváme na základě vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost snadno údaje převést, musí se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich elektronických databázích. Touto formou vám tedy nemůžeme přenést vždy a za všech okolností všechny údaje, které jste vyplnili v našich formulářích.

Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo vznést námitku

Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, kdy zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce nebo kdy zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů správce, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu vyžadující ochranu osobních údajů.

Právo nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování

Neprovádíme v žádných svých agendách automatizované rozhodování ani profilování.

Právo subjektu údajů odvolat souhlas se zpracováním svých osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů založeno na vašem souhlasu se zpracováním osobních údajů, pak máte právo svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Co dělat, pokud se domníváte, že nezpracováváme Vaše osobní údaje správně?

Můžete se obrátit na našeho pověřence pro ochranu osobních údajů nebo máte právo podat stížnost u dozorového orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, www.uoou.cz

Jak lze uplatnit jednotlivá práva?

Vaši žádost přijmeme podepsanou jak v listinné podobě, tak podanou i elektronicky. Pro účely ověření toho, že požadavek je uplatněn opravdu přímo vámi, vás můžeme poté ještě kontaktovat a totožnost a požadavek si přiměřeným způsobem ověřit. Totéž platí i pro případnou telefonickou a obdobnou komunikaci.